The Alma, Mongolia's "Wild Man"

The Alma, Mongolia's "Wild Man"